Tüzük

TOROS ÜNİVERSİTESİ

MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


I.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ

MADDE 1 – Derneğin adı: Toros Üniversitesi Mezunlar Derneği. Derneğin kısa adı ‘TORMED’ dir. MADDE 2 – Derneğin merkezi Mersin ilindedir. Şubesi açılmayacaktır. Gerekli hallerde temsilcilikler açılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3 – Dernek yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda sosyal alanda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Derneğin amacı Toros Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine, Toros Üniversitesi öğrencileri ile üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel düzeylerine katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı arttırmak, mezunların sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda gelişmelerine yardımcı olmak, mezunların sorunlarıyla ilgilenmek ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktır. Çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

3.1 –Derneğe gelir sağlamak amacıyla her türlü iktisadi işletme kurup işletmek ve amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak,


3.2 – İstihdam geliştirecek yönde kariyer planlaması yapmak, mezunlar arasında iş ilişkilerini geliştirmek, girişimcilik konularında eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurslar açmak ve bunlara öncülük etmek, kariyer ve mesleki gelişime destek olmak üzere özel istihdam konularında çalışmak.


3.3 – Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kurum ve kuruluşlardan destek almak, iş birliği yapmak veya kuruluşlara üye olmak.

3.4 – Üyeler arasında, dostluk, arkadaşlık karşılıklı sevgi ve saygıyı etkinleştirici ve güçlendirici faaliyetlerde bulunmak, Toros Üniversitesinin etik kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak,

3.5 –Mezunların Toros Üniversitesi ve öğrencileri ile ilişkilerini artırmak ve geliştirmek, üniversitede okuyan öğrencilere burs vermek, kariyerlerinin oluşum ve gelişimine katkıda bulunup, staj olanakları sağlamak ve iş bulmada destek olmak.

3. 6 -  Toros Üniversitesinin içte ve dışta etkililiğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmak. Bu amaca uygun olarak üniversite yönetimleri ile ortak projeler geliştirmek.


3. 7 – Toros Üniversitesi öğrencilerine burs vermek, üniversitenin ihtiyaç duyduğu durumlardamali destek sağlamak.


DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 4 – Derneğin çalışma biçimi ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

4.1  – Yeni üyelerin katılımını özendirir ve yasalar ile tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

4.2  – Mezunlara ve topluma yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

4.3 – Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıf kurar.

4.4 – İlgili kurum ve kuruluşların izni ile konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile fuar, sergi, kermes, konser ve spor yarışmaları düzenler. Milli Eğitim Bakanlığı izni ile meslek kursları düzenleyip, sertifika verir.

4.5 – Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığıyla amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

4.6 – Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaatı yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

4.7 – Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar; internet, radyo ve televizyon gibi iletişim imkânlarını kullanır.

4.8  – Yurt içi ve yurt dışına her türlü geziyi düzenler.

4.9 – Hediyelik, tanıtıcı ve eğitici her tür eşya yaptırır, dağıtır ve Derneğe gelir sağlamak amacıyla gerekli izinler alındıktan sonra kermesler yoluyla bu eşyaları satar.

4.10 – Yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul eder; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

4.11 – Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda ön görülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikleri hazırlar.

4.12 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir.

4.13 – Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

4.14 – Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

4.15 – Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak.

4.16 – Dernek olarak, sanayimizde ara eleman eksikliğini gidermek için çalışmalarda bulunmak, istihdama yönelik eğitim ve öğretim yapılması için kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4.17 – Bankalarla gerekli anlaşmaları yaparak Toros Üniversitesi öğrenci, mezun ve mensuplarına özel kredi kartı çıkartmak ve benzeri uygulamalar ile derneğe ek gelir sağlamak.

4.18 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 5 – Lacivert kare içerisine beyaz damla formu eklenerek, alt tarafında lacivert renkte ‘’TORMED TOROS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ’’ yazısı bulunan amblemdir.

II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

MADDE 6 –Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir. 

6.1 –  Toros Üniversitesinin herhangi bir bölümünden (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) mezun olmak,

6.2  –  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6.3  – Kamu haklarından yasaklanmış bulunmamak,

6.4 – Yüz kızartıcı suçlardan veya Dernekler Kanunu’nun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş olmak,

6.5  – Yönetim Kurulunun tespit ettiği giriş ödeneği ve Genel Kurulca belirlenen yıllık üyelik aidat ödeneği ile Dernek Tüzüğüne uymayı kabul etmek. 

Üyelik Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

6.6 – Tormed’e üye olup yeni tüzüğe göre üyelik şartları uygun olmayanların, üyelik hakları saklı kalmak kaydı ile üyelikleri devam edecektir.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7 – Derneğin 3 (üç) tür üyeliği vardır.

7.1 – Asil üyelik: Kuruluşundan bu yana Toros Üniversitesinin herhangi bir bölümünden (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) mezun olanlar ile Toros Üniversitesi çalışanları derneğin asil üyesi olabilirler. Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyelerdir. Üyelerin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

7.2 – Fahri üyelik: Toros Üniversitesi mezunu olmak şartı aranmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes üye olabilir. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, kendilerinden giriş ve yıllık üyelik aidatı alınmaz.

7.3 – Onursal üyelik: Ülkeye, topluma, dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden giriş ve yıllık üyelik aidatı alınmaz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 8 – Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.

8.1 – Adayın Üyelik Formunu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,

8.2 – Üyelik Formunun Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da reddedildiğine ilişkin cevabın verilmesi, üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

8.3 – Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatının tamamı ile yıllık aidatın tamamı alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 9 – Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma talebiyle sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma talebinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyenin tüm aidat ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA, ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER VE İTİRAZ

MADDE 10 – Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asil, fahri veya onursal üyelikten çıkarılma kararı Yönetim Kurulunca alınır.

10.1 –Yönetim Kurulunca kendilerine yapılan iki yazılı uyarıya rağmen bir sebep göstermeksizin iki yıllık aidatını ödememek

10.2  – Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymamak,

10.3  – Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmalarının yürütülmesini zorlaştırmak,

10.4  – Yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokmak,

10.5  – Dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak,

10.6  – Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yüz kızartıcı suçlarla ilgili adli kaydı bulunmak. 


MADDE 11 – Üyelikten çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir.

11.1 –Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komisyonu aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra, Yönetim Kurulunca üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile hakkında üyelikten süresiz çıkarma kararı alır ve sonucu üyeye yazılı olarak bildirir.  

11.2 – Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar, üyenin hak ve sorumlulukları devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ve kaydı silinen üye,Dernek malvarlığından hak iddia edemez. Ölen üyenin dışında çıkarılan üyenin tüm aidat ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.


III. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ORGAN VE GÖREVLERİ

MADDE 12 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1  – Genel Kurul

12.2  – Yönetim Kurulu

12.3  – Denetim Kurulu

Genel Kurul

MADDE 13 –  Genel Kurul üç (3) yılda bir olağan olarak Mayıs ayının ilk haftasında toplanır ve asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.  

Genel Kurul Çalışma Yöntemleri

MADDE 14 –  Genel Kurulun toplantıya çağırılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

14.1 –Yönetim Kurulu, Dernek Asil Üyeleri Çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı günü dâhil borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2 – Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az on beş (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek, yazılı ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.

14.3 – İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısıYönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

14.4 – Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenmesi halinde, ertelenme sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. 

Ertelenen toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

14.5  – Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

MADDE 15 – Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

15.1 – Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üye Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler.

15.2 – Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir.

15.3 – Genel Kurul olağan toplantısında gündemi Yönetim Kurulu tespit eder. Mevcut üyelerin en az onda birinin Genel Kurul Başkanlığına yazılı isteği üzerine gündeme madde eklenir. Genel Kurul olağan toplantısında gündemdeki sıraya uyulur. Ancak, Genel Kurul salt çoğunlukla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir.

15.4  – Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5 – Genel Kurulda karar yeter sayısı Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile tasfiyeye ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 16 – Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır. 

16.1  – Dernek üye sayısının beşte birinin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

16.2  – Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı karar,

16.3  – Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 17 – Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

17.1  – Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

17.2 – Çalışma Dönemi, Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3 – Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla liste esasına göre seçmek,

17.4 – Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

17.5  – Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6  –Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak,

17.7 – Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,

17.8  – Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

17.9 – Derneğin uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,

17.10  – Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek, 

17.11  –Dernek temsilciliklerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek,

17.12  –Gerekli diğer konularda karar vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 18 – Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir:

18.1-  Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilmiş yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

18.2- Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

MADDE 19 –Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

19.1 –Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçerek görev paylaşımı yapar.

19.2 –Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Bütün üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

19.3 – Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 20 –Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

20.1  – Genel Kurul kararlarını uygulamak,

20.2  – Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek, 

20.3 – Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

20.4  – Gerçekleştirilen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak, 20.5 – Dernek Başkanının önerisi ve oluşturulacak Disiplin Komisyonunun araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek,

20.6  – Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak, 21.7 – Yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

20.8 – Derneğin yönetsel ve mali işlerini yönetecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

20.9 – Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

20.10 – Genel Kurulun karar vermesi halinde temsilcilik açmak ile ortaklık, iktisadi işletme, kooperatif, sandık ve vakıf kurmak ya da kurulmuş ya da kurulacaklarla ilgili yasal işlemleri yapmak,

20.11  – Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.12 – Önceki Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak ve sonraki Yönetim Kuruluna teslim etmek.

Denetleme Kurulu ve İç Denetim

MADDE 21 – Denetleme Kurulu, Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilgili hükümler aşağıdadır:

Denetleme Kurulu,

21.1  – Genel Kurulda gizli oyla üç (3) yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

21.2  – Seçimi izleyen altı gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

21.3  – Bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

21.4 – Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

21.5 –  Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor  halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Ortak Hükümler

MADDE 22 –Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bir yıl içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde kurul üyelikleri sona erer. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

IV. BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

MADDE 23 – Derneğin bütçesi, Yıllık bütçe yönetmeliği ile Gelir-Gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onaylandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcanmaya ilişkin belgeler kasada kalacak para tutarı bölüm ve maddelere aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin gelir kaynakları, giriş ve yıllık üyelik aidatların belirlenme şekli ve derneğin borçlanma usulleri 

MADDE 24 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

24.1  – Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek giriş aidatı ve yıllık aidat,

24.2 – Her çalışma dönemi bütçesinde belirtilen, üyelere ve diğer kişilere sunulacak hizmetler karşılığı alınacak yararlanma payı,

24.3 – Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri,

24.4 – Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri ve benzeri düzenlemelerde elde edilen gelirler,

24.5  – Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

24.6  – Ortaklıklar, şirketler, kooperatifler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

24.7  – Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

24.8  – Diğer gelirler.

MADDE 25 – Derneğin Borçlanma Usulleri

25.1 – Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gereklidir.

Gelir-Gider Uygulamalarında Yöntemler

MADDE 26 – Derneğin gelir-gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

26.1 – Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında; yıllık aidat, yıllık bütçede belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir. Üyelerden giriş aidatı olarak 10 TL (On Türk Lirası), yıllık aidat olarak da 60 TL ( Altmış Türk Lirası) alınır. Bu miktarYönetim Kurulunca arttırılıp azaltılabilir.

26.2 – Giriş aidatı, yıllık aidat ve yararlanma payı ödenmesindeki gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

26.3 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. 

26.4 – Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz veya gider pusulası alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

26.5 – Alındı Belgesi ile fatura, makbuz, gider pusulası ve harcama belgelerinin saklanma süresi, beş yıldır.

V.BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Tüzük Değişikliği

MADDE 27 – Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin üçte ikisinin katılımı ve kabulü şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz; ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ayrıca tüzüğün değiştirilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin Feshi ve Tasfiye İşlemleri

MADDE 28 – Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

28.1  – Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ” Tasfiye Halinde Toros Üniversitesi Mezunlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğinalacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar hazineye devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

28.2  –  Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış veya son Yönetim Kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları Toros Üniversitesi’ne devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Hüküm Eksikliği

MADDE 29 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

MADDE 30 – Dernek tüzüğü hükümleri,Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Geçici Madde1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;1-ORHAN KARAKAPLAN                          BAŞKAN

2-İBRAHİM ÖZGÜR KUTLAY                   BAŞKAN YARDIMCISI

3-ERGİN ÇABUK                                         SAYMAN

4-HAYRİ CAN BARÇIN                              SEKRETER

5-OZAN KAPLAN                                        ÜYE

6-BERKCAN GÜCER                                   ÜYE

7-KEMAL AKGÜL                                        ÜYE